ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература
ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри
ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри

от Летера, Финкен


Уникална иновативна игра на немското издателство •Финкен•
вече и в България с марката на издателство •Летера•

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОРЕДИЦА
•ЛОГИКО ПРИМО•
Eдна от най-обичаните дидактични игри сред учениците в повече от 40 страни по света

Одобрена от МОМН със Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г.
на министъра на образованието, младежта и науката

Адаптираната версия на поредицата ЛОГИКО ПРИМО от шест образователни ядра е предназначена за деца в детски градини (5+), подготвителни групи и началните класове.

ЛОГИКО ПРИМО предлага разнообразни игрови възможности в следните области: възприятия, концентрация, боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, конкретна познавателна информация, осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии.
Структурата на програмите позволява децата да се занимават както сами, така и с партньор, и сами да определят избора и броя на картите. Задната страна на картите предлага възможност за самоконтрол и дава допълнителна помощ.
Представените ситуации могат да поставят начало на разнообразни разговори, например: На какво ще играем днес? Ходили ли сте на зоологическа градина? Ходили ли сте на село? Да броим заедно, искате ли?
С помощта на илюстрациите децата могат да разкажат свои собствени истории, могат да дадат имена на изобразените деца и предмети, да назовават цветове, да правят сравнения, да установяват промени или взаимовръзки и така да преобразуват визуалните впечатления в реч. По този начин по пътя на играта ЛОГИКО ПРИМО непринудено допринася
и за речевото развитие на децата.
ЛОГИКО ПРИМО подтиква децата да разговарят помежду си, като например си подават рамката и си задават въпроса Къде се намира кончето? Следващото дете от групата отговаря на въпроса, избутва пула на правилното място и подава рамката нататък с нов въпрос.
В процеса на разговор се създават модели на изречения, например: Лиза подарява на Иван количка. А Петър има ли количка? Да, но неговата е зелена. Така работата с ЛОГИКО ПРИМО се разнообразява и оживява.
Определени задачи могат да станат повод и за допълнителни дейности, например: Построй и ти такава кула. Нарисувай любимото си животно. Да поиграем на зарчета.
ЛОГИКО ПРИМО е сполучливо насочена към езиковата ориентация на децата, особено при затвърждаването на изречения-образци, изобразени звукове и звукови връзки, поощрява ги да участват в комуникация.
ЛОГИКО ПРИМО подпомага отстраняването и на речеви нарушения при децата, най-вече чрез затвърждаване на речеви модели, упражняване на определени звуци и звукосъчетания.
ЛОГИКО ПРИМО способства за реализация на учебното съдържание в предучилищната възраст по образователни направления, упражненията в отделните серии са съобразени с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

КОМЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:
• пластмасова рамка с пулове в различен цвят – 18,00 лв.
• папка с 16 цветни карти, с отговори за самоконтрол, формат А5 – 19,90 лв.
Цена на комплекта - 39,80 лв.
Играта се комплектова от рамка и папки с карти. Рамката е с пулове в различен цвят, в която се поставят карти. Децата трябва да отговорят на задачата в картата, премествайки пуловете. След това картата се обръща и се сравняват отговорите. Картите са 16, събрани в папки от различни области на знанието.
Българската версия е разработена в три образователни направления:
МАТЕМАТИКА • ПРИРОДЕН СВЯТ • ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ
Тя е подходяща за деца над 5 години за работа в група и самостоятелно вкъщи.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОРЕДИЦА СЪДЪРЖА:
1. Образователно направление МАТЕМАТИКА
Логико Примо в две части
Първа част – Количества и числа
Втора част – Открий и комбинирай
2. Образователно направление ПРИРОДЕН СВЯТ
Логико Примо в две части
Първа част – Във фермата
Втора част – В зоопарка
3. Образователно направление ИГРОВА КУЛТУРА
И ПРЕСЪЗДАВАНЕ
Логико Примо в две части
Първа част – Логически игри
Втора част – Игри за концентрация
Образователно направление МАТЕМАТИКА
Чрез заложените модели в ситуациите по математика се подпомага математическата подготовка в подготвителната група (6–7 години). По нетрадиционен начин с помощта на серията от упражнения „Количества и числа” и
„Открий и комбинирай” у децата се формират следните умения:
• свързване на количество от предмети със съответното число;
• сравняване на числа или количества от предмети;
• формиране на понятията „по-малко” (по-голямо, толкова, колкото);
• броене и сравняване на равни количества;
• подреждане във възходящ и низходящ ред;
• определяне мястото на обект чрез поредно броене;
• възпроизвеждане на количество по знаков белег;
• определяне на предходно и следващо число;
• моделиране на числова редица;
• конструиране на предмети от еднакви елементи;
• откриване на липсващия елемент в пъзел;
• довършване на редица;
• откриване на сходства и различия в редица от предмети;
• подреждане на картини във времева и логическа последователност.
Това провокира мотивацията на детето за активно участие в образователния процес. Картинните задачи стимулират развитието на нагледно-образната и логическата форма на мислене на детето, помагат му да се ориентира в пространството. Действията събиране, изваждане, групиране, сравняване са увлекателни занимателни игри, а усвояването на нови знания става неусетно.
По пътя на играта непринудено се формират елементарни математически представи и се осмислят основни математически отношения между обекти и явления в нагледно-практически план:
• представи за числата от 1 до 10;
• отношенията им в числова редица;
• представи за графични знаци.

Образователно направление ПРИРОДЕН СВЯТ
Подпомага се овладяването на системата от общи представи за природни обекти в подготвителната група. Основното послание е опознаване на природата около нас.
С помощта на серията от упражнения „Във фермата” и „В зоопарка”
• се поставят основите на екологичната култура на детето:
• изгражда се положително отношение към природата – жива и нежива;
• усвояват се знания за нея;
• формира се екологично мислене и съзнание.
Децата се учат да взаимодействат с природата по забавен и интригуващ начин. У тях се формират умения:
• за сравняване и наблюдаване признаци и поведение на животни и техните поведенчески реакции през деня и нощта;
• за диференциране на поведенчески прояви – начин на придвижване и хранене;
• за осъзнаване на връзки и зависимости – промяна на живота в близката среда през сезоните за осмисляне на грижите на човека за животните през различните сезони.
По пътя на играта непринудено се провокира любопитството и любознателността на децата и се формират основни представи за:
• моделиране на животни и тяхната структура;
• растежа на животните и правото им на съществуване.
Успоредно с това се осъществява връзка с направления „Математика” и „Игрова култура и пресъздаване”.

Образователно направление ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ
Съдържанието на серията упражнения „Логически игри” и „Игри за концентрация” е интегрирано с другите образователни направления. От една страна, има образователен характер – свързано е с очаквани резултати, а от друга, е съобразено с тенденциите в развитието на съвременните деца –
свободния дух на интерпретацията и отворената инициатива към играта. По пътя на логиката и концентрацията върху задачите от упражненията у децата се формират умения
• за обединяване около съвместни игрови замисли и проекти за пресъздаването им;
• за моделиране на житейски ситуации;
• за откриване на правилната последователност;
• за ориентация в пространството;
• за откриване на времева последователност, за разпознаване на редица от хора от променена перспектива, за логическо съотнасяне.
Създава се нагласа за свободно и инициативно представяне и игрово изразяване. Упражнява се способността за изменение на собствена гледна точка, за изразяване на игрови опит от различни позиции – организатор и участник.
Въвлечени в игрова комуникативна среда, децата
• решават проблемни ситуации;
• придобиват увереност в собствените си сили;
• учат се на приятелски взаимоотношения.

Издателство „Летера” Ви предлага серия от образователни игри,
одобрени от МОМН, подходящи за учебна и извънкласна дейност,
за кръжоци, занималня, вкъщи, а също и за програма „Успех”:
„Уча български – лесно и забавно” от 1. до 4. клас
„Пътешествие из България” за 3.–4. клас
„Моята библиотека” за 1. клас
„Играй с Летера на чужд език” от 1. до 4. клас
За повече информация: www.lettera.bg
Информация за учителя »


папка,
цветни,